Szanowni Państwo

W nawiązaniu do naszej dotychczasowej współpracy oraz w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanego jako „ogólne rozporządzenie” lub RODO, uprzejmie informujemy, że Solana Polska Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa, a także informacje o danych osobowych pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych.

Wypełniając obowiązki nałożone przez RODO przedstawiamy Państwu wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa i waszych pracowników.

ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Solana Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, Zduny 25, 99-440 Zdunye-mail: biuro@solanapolska.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes jaki mamy w tym, aby przetwarzać Pana/Pani dane w celu realizacji umowy z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje. Pana/Pani dane osobowe mogą być także  przez nas przetwarzane w celu wykonania rozliczeń finansowych, np. faktury, wz., inne dokumenty księgowe, zamówienia, inne dokumenty dotyczące umowy, a także w celu prowadzenia korespondencji mailowej, odpowiadania na Pana/Pani ewentualne reklamacje, zapytania, problemy, czy dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń. Pana/Pani dane osobowe będą także przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać innym podmiotom Pani/Pana dane jeśli będzie to konieczne, aby mógł wykonać umowę. Administrator ma prawo przekazać Pani/Pana dane wyłącznie trzem grupom:

  • osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, np. finansowo-księgowa, prawna, informatyczna itd.
  • innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom lub innym podmiotom, o ile wynika to z przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w stosunku do podmiotu który Pan/Pani reprezentuje, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności przez nas podatku do Urzędu Skarbowego.

INFORMACJA O PRAWACH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania tych danych,
  • usunięcia ich,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym – jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.